Historie společnosti Gedeon Richter

do roku 1914

Společnost Richter Gedeon, největší farmaceutická továrna v Maďarsku, byla založena v roce 1901 lékárníkem Gedeonem Richterem. Založení firmy pana Gedeona Richtera je počátkem rozvoje maďarského farmaceutického průmyslu. Zpočátku byla výroba léčiv prováděna v malém měřítku v lékárně „Sas“ (Orel), jež je dosud v provozu. V té době byly v Maďarsku zahájeny nezávislé farmaceutické výzkumné a výrobní aktivity. Avšak průmyslová farmaceutická výroba vyžadovala vysoké investice i s ohledem na zavedené normy západních zemí. Laboratoř, jež byla provozována v prostorách lékárny, zpočátku zpracovávala výtažky z orgánů zvířat a vyráběla organoterapeutické léky. Závod byl postaven v roce 1907 na budapešťském předměstí Kőbánya. V souladu s tehdejšími zavedenými mezinárodními trendy farmaceutického průmyslu, společnost vyráběla organoterapeutické léky, zpracovávala výtažky z rostlin a teprve později vyráběla syntetické produkty. Stala se vysoce uznávaným výrobcem produktů obsahujících lecitin, antiseptických a protihorečnatých produktů, jakož i analgetik (Hyperol, Kalmopyrin, Tonogen).

v letech 1914 až 1945

V období mezi dvěma světovými válkami se tento závod stal mezinárodně uznávanou velkou továrnou. Po ukončení První světové války byla tato továrna jednou z největších farmaceutických firem na území bývalé Rakousko-Uherské monarchie. Postupně se společnost stala významným farmaceutickým podnikem. Zpočátku měla 30 zaměstnanců. V roce 1923 byla transformována na akciovou společnost a v roce 1926 vyráběla přibližně 100 speciálních farmaceutických produktů, především organoterapeutických léků. Úspěšnost společnosti nebyla náhodná - její výkonnost bylo možno připisovat dovednostem a odborným znalostem jejích zaměstnanců, způsobilosti společnosti k provádění výzkumu a vývoje, jakož i neustálým inovacím. Tyto hlavní přednosti společnosti platí dodnes. Během svého každodenního průmyslového provozu společnost aplikovala nejnovější vědecké vývojové trendy v mimořádně krátké době. Například inzulín, který byl poprvé vyráběn v zahraničí v roce 1921, společnost Richter Gedeon začala vyrábět již v roce 1923.

Vedení společnosti si v počáteční etapě rozvoje uvědomilo, že podmínkou jejího rychlého růstu a rozvoje je rozšíření její mezinárodní obchodní sítě. Proto v období před Druhou světovou válkou Richter Gedeon ustavil v zahraničí 10 dceřiných společností, otevřel 40 zastoupení a provozoval celosvětovou síť zprostředkovatelů a agentur. Richter prodával své produkty v desítkách cizích zemí. Když vypukla Druhá světová válka, společnost Richter Gedeon byla druhou největší vývozní společností v Maďarsku. Produkty této společnosti byly uznány na řadě mezinárodních výstav a obchodních veletrhů, a v řadě případů získaly prestižní ceny.

Společnost od samého počátku prováděla výzkum a vývoj. Na konci 20. let 20. století Richter Gedeon založil první biologickou laboratoř, jejíž výsledky byly aplikovány během farmaceutických výrobních procesů a jsou považovány za první úspěchy v oblasti farmakologie. V roce 1927 na předměstí Kőbánya fungovala chemická, farmakologická a analytická laboratoř a experimentální závod. V období mezi dvěma světovými válkami se staly velmi úspěšnými hormonální produkty, jež byly patentovány pod značkou Hormo-Gland Richter, a společnost rovněž uvedla na trh řadu vitamínů. V letech 1906 až 1948 společnost získala 86 patentů. V roce 1936 její továrna měla 9 závodů, 5 vědeckých oddělení a personál sestávající ze 400 dělníků, jakož i 50 administrativních pracovníků, lékařů, lékárníků a techniků.

v letech 1945 až 1991

89

Během Druhé světové války továrna utrpěla těžké ztráty a ničivé účinky války oslabily společnost. Hlavním úkolem společnosti bylo dodávat obyvatelstvu Maďarska potřebné farmaceutické produkty. Aby mohla vyrábět léčivé přípravky, jež byly považovány za klíčové z hlediska veřejného zdraví a veřejné sociální péče, společnost podstatně rozšířila svá výzkumná a vývojová zařízení a zvýšila počet zaměstnanců. Na počátku 50. let 20. století byly zahájeny rozsáhlé výzkumné aktivity týkající se originálních léků. Byly zřízeny laboratoře, jež prováděly výzkum různých oblastí organické chemie, například rostlinné chemie, mikrobiologie, biochemie, jakož i farmaceutické technologie. V polovině 50. let 20. století byl zahájen projekt výzkumu polypeptidů a vývoj výrobních procesů steroidních hormonů. V roce 1966 společnost Richter Gedeon uvedla na trh první orální antikoncepční přípravek.

beruhazas

V roce 1948 byla továrna znárodněna pod novým názvem „Farmaceutická továrna Kőbánya“ (Kőbányai Gyógyszerárugyár). Po válce společnost ztratila své západoevropské vývozní trhy a své dceřiné společnosti. Po založení Rady vzájemné hospodářské pomoci, sdružující socialistické státy (RVHP), společnost zaměřila své vývozní aktivity na východoevropské země. Továrna měla prospěch ze skutečnosti, že dosud používala na zahraničních trzích název Richter Gedeon Ltd. Rozšířila sortiment svých produktů a získala řadu nových trhů. Zpočátku úspěšně vstoupila na polský a československý trh a v roce 1954 zahájila svůj vývoz do Sovětského svazu. Společnost patřila k největším dodavatelům vitamínů B12 a syntetických derivátů steroidů v celosvětovém měřítku. Vitamíny B12 byly vyráběny pomocí procesu nesterilní fermentace, který vyvinuli výzkumní pracovníci společnosti a který byl používán výhradně touto společností.

V roce 1960 se společnost stala největším dodavatelem farmaceutických produktů do členských zemí RVHP a Sovětského svazu. Avšak v 70. letech 20. století společnost podstatným způsobem zvýšila svůj vývoz i do západních zemí. Kromě farmaceutických produktů společnost uvedla na trh nový sortiment produktů, například chemické přípravky pro zemědělství a veterinární léky. Firma velmi dobře využila svých dovedností a odborných znalostí v oblasti farmaceutické výroby a vyvinula řadu kosmetických produktů, jež byly prodávány pod značkou „Fabulon“, jakož i nový sortiment produktů „Richtofit“, za použití rostlinných výtažků. V roce 1977 výzkumní pracovníci společnosti vyvinuli původní produkt Cavinton, což je lék zlepšující okysličení a metabolizmus mozku (účinná látka: vinpocetin). Cavinton je dosud jedním z hlavních produktů společnosti. V 80. letech 20. století se vývoz do západních zemí dále zvyšoval. V rámci široké škály obchodních vztahů v zahraničí společnost rovněž uzavřela řadu smluv o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s japonskými a americkými společnostmi.

v letech 1991 až 2003

02

V 90.letech 20. století došlo k velkým změnám na trzích společnosti, jakož i v samotné společnosti. Zánik RVHP, kde tržby byly dobře předvídatelné a vývoz byl pro společnost ziskový, měl za následek ztrátu tradičních trhů společnosti. Ekonomické a politické změny v tomto regionu, jakož i liberalizace dovozu do Maďarska, vedly k přílivu dovážených farmaceutických produktů, jež měly agresivní marketingovou podporu svých výrobců. Společnost byla zatížena dluhy a úrokovými závazky, s ohledem na obrovské množství zmrazených skladových zásob, jež byly vyrobeny na vývoz do zemí RVHP a jež dočasně uvázly ve skladech společnosti. Vysoká míra inflace v Maďarsku vedla také ke zvýšení výrobních nákladů. V důsledku shora uvedených problémů se situace ve společnosti stala kritickou. Společnost v roce 1992 dosahovala ztrát.

V reakci na nové trendy na trhu společnost znovu zaměřila své úsilí na výrobu humánních léků. Ukončila výrobu herbicidů, veterinárních léků a kosmetiky a zahájila projekt aktualizace a modernizace svého portfolia humánních léků.

_X6I7891

Nový management společnosti stanovil v roce 1992 novou strategii, jejíž první výsledky byly hmatatelné již v roce 1993. Hlavní rysy této nové strategie byly následující: zavedení mnohem přísnější finanční kontroly a plánu auditů, vyloučení produktů, jež byly vyráběny v malých množstvích nebo dosahovaly nízkých marží, zavedení flexibilní licenční politiky, modernizace sortimentu produktů společnosti, vyloučení jiných aktivit než hlavních obchodních aktivit společnosti, zlepšení marketingových aktivit společnosti, vytvoření obchodní sítě za účelem opětovného získání ztracených východoevropských trhů, koncentrace aktivit v rámci výzkumu a vývoje, postupné snižování celkového počtu zaměstnanců společnosti a zároveň najímání nových zaměstnanců pracujících v hlavních oblastech růstu společnosti, zásadní snížení nesplacených krátkodobých i dlouhodobých dluhů. Dále bylo za hlavní strategický cíl společnosti považováno přijetí tržní koncepce nahrazující zastaralé zásady společnosti zaměřené na výrobu. Nová strategie se ukázala jako velmi úspěšná: zatímco společnost Richter Gedeon si udržela své postavení na domácím trhu a znovu získala své trhy v zemích Společenství nezávislých států (CIS), jakož i ve střední a východní Evropě, zároveň značně zvýšila svůj vývoz do západních zemí.

od 2004

kep1

Privatizační nabídky v letech 1994, 1995 a 1997 vedly ke snížení akciového podílu státu na společnosti. Emise konvertibilních dluhopisů v roce 2004, 2009, 2014 zajistily, že maďarský stát zůstává akcionářem společnosti a i nadále uplatňuje svá vlastnická práva, což společnosti Gedeon Richter umožňuje pokračovat v její strategii.

Dnes se společnost stala globální nadnárodní společností. Tržní síť společnosti Gedeon Richter, výjimečné firmy mezi východoevropskými firmami, pokrývá pět světadílů a její produkty jsou přítomny ve více než sto zemích po celém světě. Společnost je přímo zastoupena ve třiceti zemích, disponuje celkem sedmi vlastními nebo společnými výrobními závody, má celosvětově 29 obchodních zastoupení a 38 obchodních dceřiných společností a velkoobchodních podniků.
Značka Richter je dobře známá v různých zemích Evropské unie, kromě toho má pevně vybudovanou marketingovou a distribuční síť v Maďarsku, ve Společenství nezávislých států a ve státech střední a východní Evropy. Firma si vybudovala marketingovou síť i ve státech západní Evropy, kde se soustředí na gynekologocké produkty. Společnost také dodává své produkty na trhy ve Spojených státech, Japonsku a v Číně.

Vedle rozvoje nadnárodní úlohy a geografického rozšíření společnosti je naším záměrem i nadále zvyšovat význam v regionu střední a východní Evropy a pokračovat v zajišťování vyspělých léčivých přípravků. Dalším strategickým cílem je stálá obnova našeho produktového portfolia. Za účelem uskutečnění našich cílů a zajištění dynamického růstu korporace bude společnost pokračovat v realizaci významných investic a uzavírání dalších strategických smluv jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti marketingu.